Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 

ภาพรวมของธุรกิจ

English  
::: Company Information
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ
คณะกรรมการบริษัท
เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
โครงสร้างผู้ถือหุ้นTH EN
การกำกับดูแลกิจการ
โครงสร้างองค์กร TH EN
คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
ข้อบังคับบริษัท
ข้อมูลบริษัท
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 
 
บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2516 ด้วยทุนเริ่มแรก 80,000 บาท จากนั้นบริษัท มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท และมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมและรองรับการเติบโตของภาคการผลิตในประเทศ 5 กลุ่ม คือ

(1) ผลิตภัณฑ์เหล็กแข็งสำหรับทำแม่พิมพ์และเครื่องมือ
(2) ผลิตภัณฑ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลโรงงาน
(3) ผลิตภัณฑ์กลุ่มกระดาษ
(4) ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมไม้
(5) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไฟฟ้า

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการก่อน และหลังการขายในลักษณะต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
• บริการแปรรูปเหล็กแข็งเบื้องต้น เช่น บริการตัด ปาด เจียร เจาะรู และอื่นๆ
• บริการชุบเหล็กแข็งด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
• บริการให้คำแนะนำในการเลือกใช้ การติดตั้ง และซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
• บริการตัดแปรรูปกระดาษตามความต้องการของลูกค้า
• บริการตัดต่อแปรรูปกระดาษทรายตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
• ผลิตใบมีดที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม้และอุตสาหกรรมกระดาษโดยได้รับ ความร่วมมือทางด้าน การถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิต จาก บริษัท โตโยไนฟ์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
 

ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท
2516   ก่อตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 80,000 บาท เพื่อจำหน่ายวัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

2533   ก่อสร้างคลังสินค้าสาธุประดิษฐ์ 1 กรุงเทพฯ

2536   ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

2537   แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 140 ล้านบาท

2538   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 160 ล้านบาท และซื้อที่ดินที่อำเภอบางปะกง เพื่อก่อสร้างคลังสินค้า และศูนย์บริการตัดเหล็ก ก่อสร้างคลังสินค้าสาธุประดิษฐ์ 2 กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นคลังสินค้าเหล็ก

2542   ก่อสร้างคลังสินค้า 1 และ 2 ที่อำเภอบางปะกง เพื่อดำเนินการตัดเหล็ก และใช้เป็นคลังสินค้าของเหล็กและกระดาษ

2543   ซื้อคลังสินค้าสาธุประดิษฐ์ 3 ที่กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นคลังสินค้ากระดาษ

2545   ก่อสร้างคลังสินค้าที่ 3 ที่อำเภอบางปะกง เพื่อใช้เป็นโรงงานตัดต่อ กระดาษทราย

2547   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 550 ล้านบาท

2548   จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อวันที่18 พฤษภาคม 2548

2549   เปิดโรงงานชุบเหล็กแข็งที่อำเภอบางปะกง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธี

2550   ก่อสร้างโรงงานผลิตใบมีดที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม้ที่อำเภอบางปะกง โดยได้รับความร่วมมือทางด้านการถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิตจาก บริษัท โตโยไนฟ์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และ ขยายกำลังการให้บริการชุบเหล็กแข็ง

2551   ก่อสร้างคลังสินค้าที่ 4 ที่อำเภอบางปะกง เพื่อใช้เป็นคลังสินค้าเหล็ก และ ก่อสร้างส่วนต่อขยายคลังสินค้าสาธุประดิษฐ์เพื่อใช้ประกอบอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า

2553   ก่อสร้างคลังสินค้าที่ 5 ที่อำเภอบางปะกง เพื่อใช้เป็นคลังสินค้าเหล็ก และรองรับการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตใบมีด ที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม้ และกำลังการให้บริการชุบเหล็กแข็ง

2554   ก่อสร้างคลังสินค้าที่ 6 ที่อำเภอบางปะกง เพื่อใช้เป็นคลังสินค้าเหล็ก

2557   ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่ม เพื่อขยายกำลังการให้บริการการแปรรูปเบื้องต้นเหล็ก และ ขยายกำลังการให้บริการชุบเหล็กแข็ง

2558   ก่อสร้างคลังสินค้าสาธุประดิษฐ์ 4 ที่กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นคลังสินค้าเหล็ก

 


Company Profile