บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) “SMIT” ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล หรือ ESG100
(Outstanding Companies in Environmental, Social, and Governance) ในหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ประจำปี 2562
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
บริษัทฯในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาไปสู่การเติบโตแบบยั่งยืนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการบริหารองค์กรด้วยหลักจริยธรรมและ
บรรษัทภิบาลที่ดี

Recent News

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-6
แฟกซ์ : 66(0) 2295 1009 , 66(0) 2683 0943 , 66(0) 2683 0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 38-080-400 , 66(0) 38-080-411
แฟกซ์ : 66(0) 38-080-409 , 66(0) 38-080-419 , 66(0) 38-080-429
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us